Hotarari

2020201920182017201620152014201320122011201020092008

Hotărârea nr. 66 adoptata in cadrul Sdintei extraordinare din data de 23.10.2020 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova:

Hotărârea nr. 31 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Cornu

Hotărârea nr. 30 privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2020

Hotărârea nr. 29 privind modificarea art.1 alin(3) din Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.25/23.04.2019, privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020, la nivelul comunei Cornu

Hotărârea nr. 28 privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Amenajare terenuri de sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul Prahova – etapa 1”

Hotărârea nr. 27 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie ”Demolare anexe-P, construire grădiniță cu program prelungit- 3 grupe – P+1E+M în comuna Cornu, judetul Prahova”

Hotărârea nr. 26 privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Demolare anexe-P, construire grădiniță cu program prelungit- 3 grupe – P+1E+M în comuna Cornu, judetul Prahova”

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Amenajare terenuri de sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul Prahova – etapa 1”, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii ( FNGCIMM SA- IFN ), plata comisionului de garantare și încheierea acordurilor de garantare

Hotărârea nr. 24 a proiectului de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie Construire sediul nou Primăria Cornu în comuna Cornu, județul Prahova”

Hotărârea nr. 23 privind modificarea valorii de investiție a proiectului ”Construire sediul nou Primăria Cornu în comuna Cornu, județul Prahova”

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea contractului de finanțare nr.2256/19.03.2020 încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului

Hotărârea nr. 21 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Cornu a unor suprafețe de teren, în vederea înscrierii în cartea funciară

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile decembrie 2019-februarie 2020

Hotărârea nr. 19 privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente semestrului II al anului şcolar 2019-2020.II.2020

Hotărârea nr. 18 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA”

Hotărârea nr. 17 Privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2020

Hotărârea nr. 16 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii gimnaziale „Profesor Cristea STĂNESCU” Cornu

Hotărârea nr. 15 privind constituirea unei comisii mixte de analiză și verificare a solicitărilor de sprijin financiar depuse de unitățile de cult cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în vederea acordării unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2020

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea regulamentului de acordare a finanţărilor din bugetul comunei Cornu în anul 2020, pentru activităţi sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului

Hotărârea nr. 13 pentru modificarea și completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren, situat în comuna Cornu, strada Aniniș, în vederea înscrierii în cartea funciară

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor, la nivelul comunei Cornu, care nu se supun înmatriculării

Hotărârea nr. 10 privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei pentru activitatea defășurată în anul 2019

Hotărârea nr. 9 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2020-2021

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV pe anul 2019

Hotărârea nr. 5 privind transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică de nivel superior

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare, modernizare și extindere complex sportiv în comuna Cornu, sat Cornu de jos, str.Aniniș, nr.17, județul Prahova”

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și extindere conductă apă uzată și apă potabilă și înființare sistem canalizare apă pluvială(colectare, evacuare ape pluviale) în comuna Cornu, județul Prahova”

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației faza S.F. pentru obiectivul de investiţii ”Extindere sisteme distribuție gaze naturale în comuna Cornu, județul Prahova, pe străzile Topșenilor, Pomilor, aleea Crizantemei și Calea Brașovului”

Hotărârea nr. 1 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni

Hotărârea nr. 79 privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2019

Hotărârea nr. 78  privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public ” Furnizare grătar vertical NOGGERATH cu șnec-stație epurare”

Hotărârea nr. 77 privind vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 297 m.p. din patrimoniul privat al comunei Cornu

Hotărârea nr. 76 privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2020

Hotărârea nr. 75 privind reorganizarea, organigrama și componența Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Cornu

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna noiembrie 2019

Hotărârea nr. 73 privind modificarea taxelor speciale pentru serviciul de de salubrizare începând cu data de 01.01.2020

Hotărârea nr. 72 privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2019

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720AN00031533100586 din 12 octombrie 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.4346/IG173300323/14.07.2017 pentru realizarea investiției EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE STOCARE A APEI POTABILE ÎN GOSPODĂRIA DE APĂ, MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA REȚELEI DE APĂ ȘI EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI REABILITARE REȚEA DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA

Hotărârea nr. 70 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat

Hotărârea nr. 69 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA”

Hotărârea nr. 68 privind modificarea valorii de investiţie a proiectului ”Amenajare terenuri de sport cu zone peisagistice în vecinătatea Sălii de Sport, din comuna Cornu, județul Prahova-etapa 1”

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile septembrie-octombrie 2019

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2019-2020

Hotărârea nr. 65 privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2019

Hotărârea nr. 64 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Comunei Cornu

Hotărârea nr. 63 privind modificarea valorii cheltuielilor neeligibile a proiectului MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA, prelungirea contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720RN00021533100480 din 23 august 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. IG 173300238/20.06.2017

Hotărârea nr. 62 privind acordarea unui mandat special domnului Nicolae SAVU, viceprimarul comunei Cornu să voteze în numele și pe seama comunei Cornu în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova” tarife diferențiate și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților

Hotărârea nr. 61 privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Cornu

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Cornu, judeţul Prahova

Hotărârea nr. 59 privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei Cornu

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720AN00031533100586 din 12 octombrie 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.4346/IG173300323/14.07.2017 pentru realizarea investiției EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE STOCARE A APEI POTABILE ÎN GOSPODĂRIA DE APĂ, MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA REȚELEI DE APĂ ȘI EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI REABILITARE REȚEA DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA

Hotărârea nr. 57 privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei întrimestrul III pe anul 2019

Hotărârea nr. 56 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 55 privind aprobarea aderării comunei Secăria la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA” și mandatarea primarului comunei Cornu să semneze statutul revizuit al asociației

Hotărârea nr. 54 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE (S= 1063 MP DIN S= 2018 MP) pentru amplasare locuință p+1e+m si foisor, amenajare drum acces (Sstudiată= 2205 MP) in comuna Cornu, sat Cornu de jos, strada ing. Ion Nistorică , nr. 35, T15, parcela L 623, nr. cad. 22719

Hotărârea nr. 53 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile iulie-august 2019

Hotărârea nr. 52 privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2019

Hotărârea nr. 51 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip „Construire bazin de înot didactic în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, strada Aniniș nr.17, judeţul Prahova”

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA” și valoarea lucrărilor suplimentare ce vor fi suportate de la bugetul local

Hotărârea nr. 49 privind modificarea valorii de investiție a proiectului MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA, prelungirea contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720RN00021533100480 din 23 august 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. IG 173300238/20.06.2017

Hotărârea nr. 48  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza PT, aferentă obiectivului de investiţii ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”

Hotărârea nr. 01: HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentaţiei faza Proiect tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivul de investiţii ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”;
Hotărârea nr. 02: HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”;
Hotărârea nr. 03: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii ”Modernizare drumuri comuna Cornu: Str.Pomilor, Str.Paris, Str.Aniniș, Str.Baliței Etapa 3, Str.Primăverii Etapa a 2-a, Str.Plaiul Cornului Etapa a 2-a, Str.Topșenilor, Str.Mestecenilor, Str.Murelor, Aleea Democrației, Aleea Sondei, Aleea Nucilor, Aleea Zorilor, Aleea Rozelor, Aleea Iancului, Aleea Veronica Micle, Aleea Haiducilor, Aleea Mioriței” ;
Hotărârea nr. 04: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei la finele trimestrului IV pe anul 2018;
Hotărârea nr. 05: HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2018;
Hotărârea nr. 06: HOTĂRÂRE privind privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2019, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 07: HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute către Engie Romania SA a suprafeței de 1 m2 teren aparținând domeniului public al comunei Cornu, pentru realizarea obiectivului Instalație de protecție catodică cu injecție de curent SPC Cornu de Sus;
Hotărârea nr. 08: HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. ;
Hotărârea nr. 09: HOTĂRÂRE privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru activitatea defășurată în anul 2018;
Hotărârea nr. 10: HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentaţiei faza Proiect tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivul de investiţii ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”;
Hotărârea nr. 11: HOTĂRÂRE privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”;
Hotărârea nr. 12: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA” ;
Hotărârea nr. 13: HOTĂRÂRE privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie ”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”;
Hotărârea nr. 14: HOTĂRÂRE privind închirierea pajiştilor disponibile aflate în proprietate privată a comunei Cornu;
Hotărârea nr. 15: HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru semestrul II al anului şcolar 2018-2019;
Hotărârea nr. 16: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile decembrie 2018-ianuarie 2019;
Hotărârea nr. 17: HOTĂRÂRE privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul comunei Cornu;

Hotărârea nr. 18: HOTĂRÂRE privind privind numirea Preşedintelui de şedinţă;
Hotărârea nr. 19: HOTĂRÂRE privind privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Cornu;
Hotărârea nr. 20: HOTĂRÂRE privind privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2019;
Hotărârea nr. 21: HOTĂRÂRE privind privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2019;
Hotărârea nr. 22: HOTĂRÂRE privind privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile februarie-martie 2019;
Hotărârea nr. 23: HOTĂRÂRE privind privind aprobarea regulamentului de acordare a finanţărilor din bugetul comunei Cornu, pentru activităţi sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului;
Hotărârea nr. 24: HOTĂRÂRE privind privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie ”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”;
Hotărârea nr. 25: HOTĂRÂRE privind privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020 la nivelul comunei Cornu;
Hotărârea nr. 26: HOTĂRÂRE privind privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2019-2020;
Hotărârea nr. 27: HOTĂRÂRE privind privind stabilirea de măsuri pentru organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile la intervențiile de urgență în cazurile de violență domestică;
Hotărârea nr. 28: HOTĂRÂRE privind privind adoptarea unor măsuri în vederea efectuării unui schimb de terenuri;

Hotărârea nr. 29: HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720RN00021533100480 din 23 august 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.3614/20.06.2017 pentru realizarea investiției MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA;
Hotărârea nr. 30: HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I.- S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Consolidare teren punct Mănăstire Câmpiniței”, comuna Cornu, Județul Prahova;
Hotărârea nr. 31: HOTĂRÂRE pentru stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic prilejuit de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIIa- “ Sărbătoarea florilor de tei” ;
Hotărârea nr. 32: HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de finanțare nr.3973/10.05.2019 încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate în baza legii nr.69/2000 a educației fizice şi sportului;
Hotărârea nr. 33: HOTĂRÂRE privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a solicitărilor de sprijin financiar depuse de unitățile de cult cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în vederea acordării unor sume de la bugetul comunei Cornu în anul 2019 ;
Hotărârea nr. 34: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile aprilie -mai 2019;
Hotărârea nr. 35: HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.41 din 27 aprilie 2017 privind reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Cornu ;
Hotărârea nr. 36: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comuneiîntrimestrul II pe anul 2019
Hotărârea nr. 37: HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720AN00031533100586 din 12 octombrie 2016 și aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.4346/IG173300323/14.07.2017 pentru realizarea investiției EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE STOCARE A APEI POTABILE ÎN GOSPODĂRIA DE APĂ, MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA REȚELEI DE APĂ ȘI EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI REABILITARE REȚEA DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA
Hotărârea nr. 38: HOTĂRÂRE privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public”Conservare, restaurare, consolidare (dupa caz) şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova”
Hotărârea nr. 39: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna iunie 2019
Hotărârea nr. 40: HOTĂRÂRE privind repartizarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2019, de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Hotărârea nr. 41: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2019
Hotărârea nr. 42: HOTĂRÂRE privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii gimnaziale „Profesor Cristea STĂNESCU” Cornu
Hotărârea nr. 43: HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri
Hotărârea nr. 44 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr. 45 privindactualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei Cornu
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei – faza proiect tehnic – aferentă obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”
Hotărârea nr. 47 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie ”CONSTRUIRE SEDIUL NOU PRIMĂRIE ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA”

Hotărârea nr. 1: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV pe anul 2017;
Hotărârea nr. 2: HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Cornu;
Hotărârea nr. 3: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile noiembrie-decembrie 2017;
Hotărârea nr. 4: HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017;
Hotărârea nr. 5: HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2018, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 6: HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018;
Hotărârea nr. 7: HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2018-2019;
Hotărârea nr. 8: HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin act aditional a duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localității Cornu nr.1/2006 încheiat cu societatea Floricon Salub SRL;
Hotărârea nr. 9: HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de stabilire a unor forme de sprijin financiar de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, constituirea comisiei de selecţie a solicitărilor de sprijin financiar, precum şi a comisiei de soluţionarea contestaţiilor;
Hotărârea nr. 10: HOTĂRÂRE privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru activitatea defășurată în anul 2017;
Hotărârea nr. 11: HOTĂRÂRE pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2017, activitatea administraţiei publice locale în anul 2017 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2018,+Anexa;

Hotărârea nr. 12: HOTĂRÂRE privind numirea Preşedintelui de şedinţă;
Hotărârea nr. 13: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna ianuarie 2018;
Hotărârea nr. 14: HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV „KOKKI” în anul 2018;
Hotărârea nr. 15: HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2018;
Hotărârea nr. 16: HOTĂRÂRE pentru validarea Dispozitiei primarului comunei nr.251 din 21 decembrie 2017, privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
Hotărârea nr. 17: HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018;
Hotărârea nr. 18: HOTĂRÂRE privind închirierea pajiştilor permanente aflate în proprietate privată a comunei Cornu;
Hotărârea nr. 19: HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. ;
Hotărârea nr. 20: HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”;
Hotărârea nr. 21: HOTĂRÂRE privind modificarea cofinanţării obiectivului de investiţie „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”;
Hotărârea nr. 22: HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” ;
Hotărârea nr. 23: HOTĂRÂRE privind modificarea cofinanţării obiectivului de investiţie ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” ;
Hotărârea nr. 24: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1” ;

Hotărârea nr. 25: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018;
Hotărârea nr. 26: HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a compartimentului de asistenţa socială organizat la nivelul comunei Cornu;

Hotărârea nr. 27: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2018;
Hotărârea nr. 28: HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 la nivelul comunei Cornu;
Hotărârea nr. 29: HOTĂRÂRE privind repartizarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2018, de la bugetul comunei Cornu pentru unităţile de cult din comuna Cornu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
Hotărârea nr. 30: HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizațiilor pentru anul 2018 la Asociația de dezvoltare intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova și Asociația Grupul de Acțiune Locală Colinele Prahovei;
Hotărârea nr. 31: HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 17 din 27 februarie 2018, privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018;

Hotărârea nr. 32: HOTĂRÂRE privind numirea Preşedintelui de şedinţă;
Hotărârea nr. 33: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile februarie-mai 2018;
Hotărârea nr. 34: HOTĂRÂRE pentru stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic prilejuit de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XIIa – sub egida Centenarului Marii Uniri;
Hotărârea nr. 35: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018;
Hotărârea nr. 36: HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Cornu pe anul 2018;
Hotărârea nr. 37: HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al comunei Cornu și aprobarea Nomenclatorului stradal;
Hotărârea nr. 38: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018.

Hotărârea nr. 39: HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale „Profesor Cristea STĂNESCU” Cornu;
Hotărârea nr. 40: HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Cornu;
Hotărârea nr. 41: HOTĂRÂRE privind închirierea unui spaţiu aflat în patrimoniul privat al comunei Cornu;
Hotărârea nr. 42: HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2018;
Hotărârea nr. 43: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul II pe anul 2018;
Hotărârea nr. 44: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile iunie-iulie 2018;
Hotărârea nr. 45: HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.15/2018 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2018;
Hotărârea nr. 46: HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație din partea soților Adrian și Daniela NĂSTASE având ca obiect bunuri culturale;
Hotărârea nr. 47: HOTĂRÂRE privind modificarea cofinanţării obiectivului de investiţie ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”;

Hotărârea nr. 48: HOTĂRÂRE privind numirea Preşedintelui de şedinţă;
Hotărârea nr. 49: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018;
Hotărârea nr. 50: HOTĂRÂRE privind organizarea licitației publice deschise cu strigare pentru valorificarea unor bunuri materiale rezultate ca urmare a lucrărilor de modernizare a Căminului cultural Cornu;
Hotărârea nr. 51: HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.;
Hotărârea nr. 52: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii ”CONSOLIDARE ȘI REFACERE-APĂRARE DE MAL (DIRIJARE APE PLUVIALE ÎN VEDEREA COMBATERII INUNDĂRII ZONEI DIN AVAL) STR.ING.ION NISTORICĂ, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”;
Hotărârea nr. 53: HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova, cu acces drum Poartă Mănăstire”;

Hotărârea nr. 54: HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Domnica TOADER, în vederea reconstruirii locuinţei distruse în urma incendiului produs în data de 5 octombrie 2018;
Hotărârea nr. 55: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile august-septembrie 2018;
Hotărârea nr. 56: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul III pe anul 2018;
Hotărârea nr. 57: HOTĂRÂRE privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public”Conservare, restaurare, consolidare (dupa caz) şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova”;
Hotărârea nr. 58: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018;
Hotărârea nr. 59: privind reluarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia magazin alimentar, aflat în patrimoniul privat al comunei Cornu;
Hotărârea nr. 60: privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „MĂGURA” să exercite, în numele și pe seama comunei Cornu, atribuțiile de autoritate tutelară pentru operatorul regional Utilități Apaserv Cornu S.R.L.;

Hotărârea nr. 61: privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2018-2019;
Hotărârea nr. 62: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile octombrie și noiembrie 2018;
Hotărârea nr. 63: privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.15/2018 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2018;
Hotărârea nr. 64: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018;
Hotărârea nr. 65: privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2018;
Hotărârea nr. 66: privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2019;
Hotărârea nr. 67: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE ARHIVĂ CORP 2, ANEXĂ ADMINISTRATIVĂ, ALEI PIETONALE ȘI UTILITĂȚI”;
Hotărârea nr. 68: pentru modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.34/2014, privind mandatarea A.D.I „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. și stabilire tarif închiriere buldoexcavator;
Hotărârea nr. 69: privind respingerea actualizării Planului anual de evoluție a tarifelor, anexă a contractului de delegare a serviciului de colectare și transport deșeuri municipale zona 7 Câmpina;
Hotărârea nr. 70: privind numirea Preşedintelui de şedinţă;
Hotărârea nr. 71: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2018;
Hotărârea nr. 72: privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama comunei Cornu, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019;

Hotărârea nr. 1: HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului domnului consilier Bogdan-Vasile IONESCU şi validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant;
Hotărârea nr. 2: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016;
Hotărârea nr. 3: HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2016;
Hotărârea nr. 4: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV pe anul 2016.

Februarie

Hotărârea nr. 5: HOTĂRÂRE privind numirea Preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr. 6: HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea nr.72/2016 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 la nivelul comunei Cornu.
Hotărârea nr. 7: HOTĂRÂRE Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2017-2018.
Hotărârea nr. 8: HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016.
Hotărârea nr. 9: HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr. 10: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile decembrie 2016-ianuarie 2017.
Hotărârea nr. 11: HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017.
Hotărârea nr. 12: HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către societatea Floricon Salub S.R.L. persoanelor fizice şi juridice din comuna Cornu.
Hotărârea nr. 13: HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de Amenjament pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Cornu (izlazuri).
HCL 13 Anexa la AMENAJAMENT CORNU 2017. Hotărârea nr. 14: HOTĂRÂRE privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2016.
Hotărârea nr. 15: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii ”COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ” în comuna Cornu, judeţul Prahova.
Hotărârea nr. 16: HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 17: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”Hidranţi în sat Cornu de Jos comuna Cornu, judeţul Prahova”.

Martie

Hotărârea nr. 18: HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”
Hotărârea nr. 19: HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în comuna Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 20: HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, pentru obiectivul de investiţii ”INTERVENŢII CANALIZARE COMUNA CORNU, STRADA SINĂII”.
Hotărârea nr. 21: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE – P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 22: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii “Construire Sediu nou Primăria Cornu în comuna Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 23: HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către societatea Floricon Salub S.R.L. persoanelor fizice din comuna Cornu.
Hotărârea nr. 24: HOTĂRÂRE privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii gimnaziale „Profesor Cristea STĂNESCU” Cornu.
Hotărârea nr. 25: HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de delegare a serviciului public de salubrizare şi mandatarea specială a domnului Nicolae SAVU, viceprimarul comunei Cornu, pentru a reprezenta comuna Cornu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova”.
Hotărârea nr. 26: HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2017.
Hotărârea nr. 27: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna februarie 2017.
Hotărârea nr. 28: HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2017.
Hotărârea nr. 29: HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV „KOKKI” în anul 2017.
Hotărârea nr. 30: HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 31: HOTĂRÂRE pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2016, activitatea administraţiei publice locale în anul 2016 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017; Anexa raportului.

Hotărârea nr. 32: HOTĂRÂRE privind numirea Preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea nr. 33: HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare ale comunei Cornu pe anul 2016.
Hotărârea nr. 34: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2017.
Hotărârea nr. 35: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna martie 2017.
Hotărârea nr. 36: HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de investiţie a proiectului ”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local; comuna Cornu, judeţul Prahova” şi solicitarea unei scrisori de garanţie de la Fondul de garantare a Creditului Rural IFN SA/ F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN în favoarea AFIR România, pentru acoperirea avansului necesar finanţării acestui proiect.
Hotărârea nr. 37: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic- detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ”REPARAŢII ŞI ASFALTARE STRADA ALEEA VALEA REA COMUNA CORNU-JUDETUL PRAHOVA km 0+000,00-km 0+127,00”.
Hotărârea nr. 38: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 39: HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 la nivelul comunei Cornu.
Hotărârea nr. 40: HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
Hotărârea nr. 41: HOTĂRÂRE privind reorganizarea şi reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul localităţii Cornu.
Hotărârea nr. 42: HOTĂRÂRE privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente proprietate privată a comunei Cornu.
Hotărârea nr. 43: HOTĂRÂRE privind adoptarea unor măsuri pentru elaborarea nomenclatorului stradal şi renumerotarea clădiririlor de pe teritoriul administrativ al comunei Cornu.

Hotărârea nr. 44: privind modificarea valorii de investiţie a proiectului ”Extinderea capacităţii de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, modernizarea şi reabilitarea reţelei de apă si Extindere, modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Cornu, judeţul Prahova” şi solicitarea unei scrisori de garanţie de la Fondul de garantare a Creditului Rural IFN SA/ F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN în favoarea AFIR România, pentru acoperirea avansului necesar finanţării acestui proiect.
Hotărârea nr. 45: HOTĂRÂRE pentru stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic „Sărbătoarea florilor de tei”- prilejuită de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XI-a.
Hotărârea nr. 46: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile aprilie-mai 2017.
Hotărârea nr. 47: HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ”Consolidare drum strada Topşeni – punct poartă Mânăstire din comuna Cornu, judeţul Prahova”-revizia 1.
Hotărârea nr. 48: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 49: HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 42 din 27 aprilie 2017 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente proprietate privată a comunei Cornu.
Hotărârea nr. 50: HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotei de dezvoltare a sistemului de canalizare ce va fi aplicată la tariful serviciilor de canalizare furnizate pe raza comunei Cornu.

Hotărârea nr. 51: privind stabilirea grilelor de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama comunei Cornu, judeţul Prahova.
Hotărârea nr. 52: HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”
Hotărârea nr. 53: HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 54: HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE.
Hotărârea nr. 55: HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ”Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 56: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 57: HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017.
Hotărârea nr. 58: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”CONSERVARE, RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI EROILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢ PRAHOVA-FAZA D.A.L.I.”.

Hotărârea nr. 59: privind numirea Preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea nr. 60: privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul II pe anul 2017.
Hotărârea nr. 61: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna iunie 2017.
Hotărârea nr. 62: privind modificarea parţială a Hotărârii nr.58 din 27 iulie 2017, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”CONSERVARE, RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI EROILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢ PRAHOVA-FAZA D.A.L.I.” .
Hotărârea nr. 63: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza documentaţie de avizare a lucrărilor, aferentă obiectivului de investiţii ”CONSOLIDARE STR. ALEEA CUCULUI – SAT CORNU DE JOS L=20 M IN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 64: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii „REFACERE PIETRUIRE DRUM ALEEA DUMBRAVA MINUNATĂ – SAT CORNU DE JOS, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 65: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii „REFACERE ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE, INCLUSIV FUNDAŢIA L=10 M ŞI L=6 M ŞI RIGOLĂ CAROSABILĂ L=6,00+2*7,00=20,00 M, PE STRADA PRIMĂVERII ÎN COMUNA CORNU, JUDETUL PRAHOVA”.

Hotărârea nr. 66: privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public”Conservare, restaurare, consolidare şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 67: privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public„Iluminat public – eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de iluminat stradal – comuna Cornu – judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 68: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 69: privind înlocuirea reprezentantului legal al comunei Cornu desemnat pentru implementarea proiectului”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, judeţul Prahova” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,Sub-măsura 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.
Hotărârea nr. 70: privind actualizarea Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei localităţii Cornu, în caz de mobilizare sau război.

Hotărârea nr. 71: privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 72: privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2017-2018.
Hotărârea nr. 73: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna septembrie 2017.
Hotărârea nr. 74: privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.28/2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2017.
Hotărârea nr. 75: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 76: privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia magazin alimentar, aflat în patrimoniul privat al comunei Cornu.
Hotărârea nr. 77: privind însuşirea rapoartelor de evaluare şi aprobarea efectuării schimbului de terenuri între comuna Cornu şi doamna Ana-Luiza NICOLAE.

Hotărârea nr. 78: privind majorarea capitalului social al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.
Hotărârea nr. 79: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 80: privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul Prahova.
Hotărârea nr. 81: privind numirea Preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr. 82: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”
Hotărârea nr. 83: privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 84: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna octombrie 2017

Hotărârea nr. 85: privind majorarea capitalului social al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.
Hotărârea nr. 86: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.

Hotărârea nr. 87: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 88: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”.
Hotărârea nr. 89: privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul Prahova.
Hotărârea nr. 90: privind instrumentarea proiectului ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”
Hotărârea nr. 91: privind înfiinţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Cornu şi stabilirea modalităţii de gestiune a acestui serviciu.
Hotărârea nr. 92: privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.28/2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2017.
Hotărârea nr. 93: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 94: privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2017.
Hotărârea nr. 95: privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2018.

Hotărârea nr. 96: privind aprobarea unor modificări în structura funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu.
Hotărârea nr. 97: privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama comunei Cornu, judeţul Prahova în anul 2018.
Hotărârea nr. 98: pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 66/2017 privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public”Conservare, restaurare, consolidare şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova”-faza DALI.
Hotărârea nr. 99: pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 67/2017 privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public„Iluminat public – eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de iluminat stradal – comuna Cornu – judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 100: privind modificarea anexei la Hotărârea nr.39/2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 la nivelul comunei Cornu.

Hotărârea nr. 1: HOTĂRÂRE privind numirea Preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr. 2: HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2015
Hotărârea nr. 3: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV pe anul 2015

Februarie

Hotărârea nr. 4: HOTĂRÂRE Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2016-2017
Hotărârea nr. 5: HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul Prahova
Hotărârea nr. 6: HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2015
Hotărârea nr. 7: HOTĂRÂRE Privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2016
Hotărârea nr. 8: HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 9: HOTĂRÂRE privind stabilirea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale pentru participarea în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Hotărârea nr. 10: HOTĂRÂRE privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Cornu în anul 2016
Hotărârea nr. 11: HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2016
Hotărârea nr. 12: HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2016
Hotărârea nr. 13: HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV „KOKKI” în anul 2016
Hotărârea nr. 14: HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016; Anexe 1-4
Hotărârea nr. 15: REFERAT DE APROBARE La proiectul de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2015
Hotărârea nr. 16: HOTĂRÂRE pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2015, activitatea administraţiei publice locale în anul 2015 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2016

Martie

Hotărârea nr. 17: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru perioada decembrie 2015 – februarie 2016
Hotărârea nr. 18: HOTĂRÂRE privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor decembrie 2015-februarie 2016
Hotărârea nr. 19: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016; Anexa 1-3; Anexa 4
Hotărârea nr. 20: HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Cornu, judeţul Prahova; HOTĂRÂRE cu privire la completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Cornu, judeţul Prahova
Hotărârea nr. 22: HOTĂRÂRE cu privire la reglementarea acordării eşalonării la plată pentru creanţele bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele juridice; Anexa

Aprilie

Hotărârea nr. 23: HOTĂRÂRE privind numirea Preşedintelui de şedinţă;
Hotărârea nr. 24: HOTĂRÂRE privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes public: Iluminat public – eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de iluminat stradal – comuna Cornu, respectiv dotări şi reparaţii Cămin Cultural – comuna Cornu
Hotărârea nr. 25: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016; Anexa 1-3; Anexa 4
Hotărârea nr. 26: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna martie 2016;

Iunie

Hotărârea nr. 1: privind constituirea Comisiei de Validare a Consiliului Local al comunei Cornu, judeţul Prahova;
Hotărârea nr. 2: privind validarea mandatelor consilierilor local aleşi la data de 5 iunie 2016 pentru Consiliul Local al comunei Cornu, judeţul Prahova;
Hotărârea nr. 3: privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Cornu;
Hotărârea nr. 4: privind alegerea Preşedintelui de Şedinţă;
Hotărârea nr. 5: privind alegerea viceprimarului comunei Cornu;
Hotărârea nr. 6: privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cornu în principalele domenii de activitate;

Iulie

Hotărârea nr. 33: privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrele I şi II pe anul 2016;
Hotărârea nr. 34 : privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor martie-iunie 2016;
Hotărârea nr. 35: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile aprilie-iunie 2016;
Hotărârea nr. 36: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, pentru obiectivul de investiţii ”Intervenţii canalizare comuna Cornu, strada Sinăii”;
Hotărârea nr. 37: pentru stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic „Sărbătoarea florilor de tei”- prilejuită de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a Xa ;
Hotărârea nr. 38: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016;
Hotărârea nr. 39: privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2016;
Hotărârea nr. 40: privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al comunei Cornu;
Hotărârea nr. 41: privind desemnarea reprezentantului comunei Cornu şi a Consiliului Local al comunei Cornu în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova”, desemnarea înlocuitorului acestuia şi acordarea unui mandat special pentru a vota noile organe de conducere şi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director;
Hotărârea nr. 42: privind desemnarea reprezentantului comunei Cornu şi a Consiliului Local al comunei Cornu în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MĂGURA” şi a înlocuitorului acestuia;
Hotărârea nr. 43: privind desemnarea reprezentantului comunei Cornu şi a Consiliului Local al comunei Cornu în cadrul Adunării generale a Asociaţiei «Grupul de Acţiune Locală Colinele Prahovei»;
Hotărârea nr. 44: privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii constituite în cadrul Şcolii gimnaziale „Profesor Cristea STĂNESCU” Cornu;
Hotărârea nr. 45: privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Cornu;
Hotărârea nr. 45: ANEXA: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU;

Septembrie

Hotărârea nr. 46: privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor iulie-august 2016;
Hotărârea nr. 47: pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.11/2016 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2016;
Hotărârea nr. 48: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 3 GRUPE”;
Hotărârea nr. 49: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”ILUMINAT PUBLIC – EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL – COMUNA CORNU – JUDEŢUL PRAHOVA”;
Hotărârea nr. 50: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016;
Hotărârea nr. 51: privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016;
Hotărârea nr. 52: privind cererea depusă de doamna Ana-Luiza NICOLAE referitoare la efectuarea unui schimb de terenuri;
Hotărârea nr. 53: privind modificarea modelului de steag al comunei Cornu, aprobat prin Hotărârea nr. 77/2015;
Hotărârea nr. 54: privind aprobarea aderării comunei Talea la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA”;
Hotărârea nr. 55: privind transformarea funcţiei publice vacante de inspector, grad profesional principal, în funcţia publică de inspector, grad profesional superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat;
Hotărârea nr. 56: privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de investiţii de interes public;

Octombrie

Hotărârea nr. 57 : privind numirea Preşedintelui de şedinţă;
Hotărârea nr. 58 : privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul comunei Cornu pentru anul 2017; privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul III pe anul 2016;
Hotărârea nr. 60 : privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna septembrie 2016;
Hotărârea nr. 61 : privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA” ;
Hotărârea nr. 62 : privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”;
Hotărârea nr. 63 : privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.12/2.02.2016 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2016;
Hotărârea nr. 64 : privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016;ANEXE 1-3; ANEXA 4
Hotărârea nr. 65 : privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul Prahova;

Hotărârea nr. 66 : privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2016-2017;
Hotărârea nr. 67 : privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile octombrie-noiembrie 2016;
Hotărârea nr. 68 : pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.11/2016 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2016;
Hotărârea nr. 69 : privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016;
Hotărârea nr. 70 : privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2016;
Hotărârea nr. 71 : privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2017;
Hotărârea nr. 72 : privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 la nivelul comunei Cornu;
Hotărârea nr. 73 : privind ajustarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către. Floricon Salub S.R.L. persoanelor fizice şi juridice din comuna Cornu;
Hotărârea nr. 74 : privind aprobarea modificării Statutului şi Actului Constitutiv ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA”;

Hotărârea nr. 1: HOTĂRÂRE privind numirea Preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr. 2: HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2014
Hotărârea nr. 3: HOTĂRÂRE Privind aprobarea numărului posturilor de asistent
Hotărârea nr. 4: HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2015, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 5: HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea vânzării unor bunuri imobile care aparţin domeniului privat al comunei Cornu, judeţul Prahova
Hotărârea nr. 6: H O T Ă R Â R E privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „EXTINDERE INTRAVILAN (S=34500 MP) – ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE NEPOLUANTE ŞI DEPOZITE ŞI MODERNIZARE DRUM (SST=61370 MP) – ETAPA FINALĂ – COMUNA CORNU, SAT CORNU DE JOS, NR.CADASTRALE 22069, 21333, 21897, 22115, 22114, 22116, 22121, 22120, 22122, 22123, 22124, 21501, 21502, 21656, 20783, 20919, T1, N70/1, 71/1, A22, P12, A4,P2/1, P2, P62, P62/1, P1, DN1, DJ101R, DS63, De70”
Hotărârea nr. 7: HOTĂRÂRE cu privire la transferul dreptului de administrare şi folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 21.000 m.p. situat în comuna Cornu, tarla 14, parcelele 534, 535, înscris în Cartea funciară 21990 UAT Cornu către Mănăstirea Sf.Ioan Evanghelistul şi Sf.Cuv.Eufrosina
Hotărârea nr. 8: HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale comunei Cornu pe anul 2014
Hotărârea nr. 9: HOTĂRÂRE Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2014
Hotărârea nr.10: HOTĂRÂRE privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2015; Anexă la HCL nr.10
Hotărârea nr.11: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile decembrie 2014-ianuarie 2015
Hotărârea nr.12: HOTĂRÂRE privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Cornu în anul 2015
Hotărârea nr.13: HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2015; Anexa nr.4 la H.C.L. nr.13; Anexa nr.3 la HCL nr.13
Hotărârea nr.14: HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.68 din 6 noiembrie 2013
Hotărârea nr.15: HOTĂRÂRE privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2014
Hotărârea nr.16: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova”
Hotărârea nr.17: HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al societăţii “UTILITĂŢI APASERV CORNU” S.R.L.

Martie

Hotărârea nr. 18: Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2015-2016

Hotărârea nr. 19: privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor ianuarie-martie 2015

Hotărârea nr. 20: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna februarie 2015

Hotărârea nr. 21: privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2015

Hotărârea nr. 22: privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2015

Hotărârea nr. 23: privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV „KOKKI” în anul 2015

Hotărârea nr. 24: privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a “Bazei sportive – stadion cu teren de fotbal” din comuna Cornu

Hotărârea nr. 25: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2015; LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL pe anii 2015-2018; anexele 1-3 la HCL rectificare buget martie 2015

Hotărârea nr. 26: privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Cornu, judeţul Prahova

Hotărârea nr. 27: privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2015

Hotărârea nr. 28: privind modificarea preţurilor şi tarifelor practicate de SC UTILITĂŢI APASERV Cornu SRL pentru serviciile de furnizare a apei potabile şi canalizare-epurare beneficiarilor de pe raza administrativ-teritorială a comunei Cornu

Hotărârea nr. 29: pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2014, activitatea administraţiei publice locale în anul 2014 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2015

Hotărârea nr. 30: privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Cornu precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Cornu în justiţie, pentru litigiile ce survin ca urmare a unor aspecte rezultate în urma acţiunilor de audit ale Camerei de Conturi Prahova

RAPORT: privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol în anul 2014

Iunie

Hotărârea nr. 31: privind numirea Preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 32: privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor aprilie-iunie 2015

Hotărârea nr. 33: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile martie-mai 2015

Hotărârea nr. 34: privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2015

Hotărârea nr. 35: pentru stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic „Sărbătoarea florilor de tei”- prilejuită de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a IXa

Hotărârea nr. 36: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2015; Anexa nr.3 la HCL nr.36/2015; Anexa nr.4 la H.C.L. nr.36/26.06.2015

Hotărârea nr. 37: cu privire la completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Cornu, judeţul Prahova

Hotărârea nr. 38: privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul Prahova

Hotărârea nr. 39: cu privire la transmiterea fără plată a terenurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Cornu în suprafaţă totală de 43.950 m.p., situate în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, str.Topşenilor nr.1197, judeţul Prahova în proprietatea Mănăstirii Sf.Ioan Evanghelistul şi Sf.Cuvioasa Eufrosina

Hotărârea nr. 40: cu privire la aprobarea unui parteneriat între comuna Cornu şi Federaţia Română de Rugby în scopul realizării unui centru de excelenţă în rugby

Hotărârea nr. 41: privind modificarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „MĂGURA”, la care comuna Cornu este membru asociat

August

Hotărârea nr. 42: privind numirea Preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 43: privind aprobarea aderarii UAT CORNU, judeţul Prahova la asociaţia «Grupul de Acţiune Locală Colinele Prahovei »

Hotărârea nr. 44: privind aprobarea cumpărării unui teren

Hotărârea nr. 45: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna iunie 2015

Hotărârea nr. 46: privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul II pe anul 2015

Hotărârea nr. 47: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2015; Anexa nr.1-3 la HCL nr.47/2015; Anexa nr.4 la H.C.L. nr.47/2015

Septembrie

Hotărârea nr. 49: privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes public: lucrări de remediere a drumurilor locale afectate de calamităţi naturale în comuna Cornu

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea preţului de cumpărare a terenului în suprafaţă de 2062 m.p. şi a unui drept indiviz de ½ din drumul de acces în suprafaţă de 28 m.p., imobile situate în comuna Cornu satul Cornu de Jos, str.Topşenilor f.n, punct “Pe Coastă”, Tarla 12, Parcela 422

Hotărârea nr. 51: privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor iulie-august 2015

Hotărârea nr. 52: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2015; Anexa nr.1-3 la HCL nr.52/28.09.2015; Anexa nr.4 la H.C.L. nr.52/28.09.2015

Hotărârea nr. 53: privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Cornu

Hotărârea nr. 54: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ”Consolidare strada Pomilor punct Stoian-aleea Valea Rea, în comuna Cornu, judeţul Prahova”

Octombrie

Hotărârea nr. 55: privind mandatarea specială a domnului Cornel NANU, primarul comunei Cornu, pentru a reprezenta comuna Cornu în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova

Hotărârea nr. 56 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, judeţul Prahova”

Hotărârea nr. 57: privind aprobarea instrumentării proiectului ”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, judeţul Prahova” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,Sub-măsura 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

Hotărârea nr. 58: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ”APĂRĂRI DE MALURI PUNCT SAVU – STRADA MURELOR, COMUNA CORNU – JUDEŢUL PRAHOVA”

Hotărârea nr. 59: privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.22/2015 pentru susţinerea financiară a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2015

Noiembrie

Hotărârea nr. 60: privind numirea Preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 61 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Cornu , Anexa 1 , Anexa 2

Decembrie

Hotărârea nr. 62: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru perioada septembrie-noiembrie 2015

Hotărârea nr. 63 privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul III pe anul 2015

Hotărârea nr. 64 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Cornu

Hotărârea nr. 65 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reparaţii şi modernizare strada DC6 (Valea Oprii); etapa a II-a: km 0+365 – km 1+175; comuna Cornu – judeţul Prahova şi stabilizare şi consolidare între picheţii Ti15 şi Te15 aferent acestui obiectiv”

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Reparaţii şi modernizare strada DC6 (Valea Oprii); etapa a II-a: km 0+365 – km 1+175; comuna Cornu – judeţul Prahova şi stabilizare şi consolidare între picheţii Ti15 şi Te15 aferent acestui obiectiv”

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova”

Hotărârea nr. 68 privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2015

Hotărârea nr. 69 privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2015

Hotărârea nr. 70 privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2016

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2016

Hotărârea nr. 72 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul Prahova

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Extinderea capacităţii de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, modernizarea şi reabilitarea reţelei de apă în comuna Cornu, judeţul Prahova” privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul Prahova

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea instrumentării proiectului ”Extinderea capacităţii de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, modernizarea şi reabilitarea reţelei de apă în comuna Cornu, judeţul Prahova” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,Sub-măsura 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

Hotărârea nr. 75 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Extindere, modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Cornu, judeţul Prahova”

Hotărârea nr. 76 privind aprobarea instrumentării proiectului ”Extindere, modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Cornu, judeţul Prahova”prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-măsura 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

Hotărârea nr. 77 privind aprobarea modelului de steag al UAT Cornu

Hotărârea nr. 78 privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor septembrie -noiembrie 2015

Hotărârea nr. 79 privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.22/2015 pentru susţinerea financiară a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2015

Hotărârea nr. 80 privind aprobarea unor măsuri de punere în siguranţă şi conservare a lucrărilor executate la obiectivul de investiţii ”CENTRU CULTURAL COMUNA CORNU – JUDEŢUL PRAHOVA”

Hotărârea nr. 81 privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2015

Hotărârea nr. 82 privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la Primărie a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019

Hotărârea nr. 83 privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri situate comuna Cornu, str. Topşenilor

Hotărârea nr. 1: privind numirea Preşedintelui de şedinţă;
Hotărârea nr. 2: privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2013;
Hotărârea nr. 3: privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2014-2015;

Februarie

Hotărârea nr. 4: Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe anul 2013
Hotărârea nr. 5: privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013 în anul 2014
Hotărârea nr. 6: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic pentru luna decembrie 2013

Hotărârea nr. 7: privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2013
Hotărârea nr. 8: Privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2014; HCL 8 ANEXE 1-3 Buget; HCL 8 -ANEXA 4 Buget
Hotărârea nr. 9: privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Cornu în anul 2014

Hotărârea nr. 10: Privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2014
Hotărârea nr. 11 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2014, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 12: aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap

Hotărârea nr. 13: privind ajustarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat populaţiei de către S.C. Floricon Salub S.R.L. şi actualizarea contractului de concesiune nr.1/2006 conform prevederilor legislative în vigoare
Hotărârea nr. 14: cu privire la completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Cornu, judeţul Prahova cu un bun imobil-teren şi aprobarea vânzării prin negociere directă a acestui imobil
Hotărârea nr. 15: privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2014

Hotărârea nr. 16: privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA ”
Hotărârea nr. 17: privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA CORNU, SATUL CORNU DE JOS, JUDEŢUL PRAHOVA – ETAPA A III-A”
Hotărârea nr. 18: privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2014

Hotărârea nr. 19: privind aprobarea programului achiziţiilor publice pentru anul 2014

Hotărârea nr. 20: privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2013

Aprilie

Hotărârea nr. 22: Plan de analiza si acoperire riscuri

Hotărârea nr. 23: Plan resurse umane materiale financiare ISU 2014

Hotărârea nr. 23: anexa la HCL 23 HOTARAREA- plan resurse 2014 ISU

Hotărârea nr. 24: privind actualizarea Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei localităţii Cornu, în caz de mobilizare sau război

Hotărârea nr. 25: privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

Hotărârea nr. 25: Anexa PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

Hotărârea nr. 26: privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor ianuarie – martie 2014

Hotărârea nr. 27: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile ianuarie – martie 2014

Hotărârea nr. 28: privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale comunei Cornu pe anul 2013

Hotărârea nr. 29: privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Cornu la sfârşitul trimestrului I, 2014

Hotărârea nr. 30: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2014

Hotărârea nr. 30: ANEXE nt 1-3 la HCL 30 rectificare buget aprilie 2014

Hotărârea nr. 30: ANEXA 4 HCL 30 rectificare buget aprilie 2014

Hotărârea nr. 31: privind modificarea valorii de investiţie a proiectului Modernizare drumuri agricole de exploataţie în comuna Cornu, judeţul Prahova şi solicitarea unei scrisori de garanţie de la Fondul de garantare a Creditului Rural IFN SA în favoarea APDRP România, pentru acoperirea avansului necesar finanţării acestui proiect

Hotărârea nr. 32: privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “CNI” –S.A. Bucureşti a Căminului cultural şi a terenului aferent acestuia, pe durata de realizare a investiţiei “Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural comuna Cornu, judeţul Prahova”

Hotărârea nr. 33: privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente proprietatea comunei

Hotărârea nr. 34: privind mandatarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Măgura” să delege gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către operatorul SC UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. şi să atribuie acestui operator Contractul de delegare a gestiunii

Hotărârea nr. 34: ANEXA 1 Studiu Oportunitate

Hotărârea nr. 34: ANEXA 2 Regulament serv apa-canal

Hotărârea nr. 34: ANEXA 3 CAIET DE SARCINI CORNU

Hotărârea nr. 34: Anexa 4 Lista bunuri

Hotărârea nr. 34: ANEXA 5 la HCL -CONTRACT DE DELEGARE DE GESTIUNE

Hotărârea nr. 35: HCL 35 modificare HCL 13 din 2014 ajustare tarif salubritate

Hotărârea nr. 36: aprobare buget SC UTITILIATI 2014 si altele

Iunie

Hotărârea nr. 37: privind numirea Preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 38: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2014

Hotărârea nr. 38: LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

Hotărârea nr. 38: BUGETUL LOCAL CENTRALIZAT LA NIVELUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE

Hotărârea nr. 39: privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor aprilie-iunie 2014

Hotărârea nr. 40: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile aprilie-mai 2014

Hotărârea nr. 41: cu privire la completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Cornu, judeţul Prahova

Hotărârea nr. 42: privind acordarea unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, persoanelor în vârstă şi veteranilor de război

Hotărârea nr. 43: privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi adoptarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii SC UTILITĂŢI APASERV SRL Cornu

Iulie

Hotărârea nr. 44: pentru stabilirea de măsuri privind „Sărbătoarea florilor de tei”- prilejuită de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a VIII-a

Hotărârea nr. 45: privind aprobarea Imnului Comunei Cornu „Colţ de rai”

Hotărârea nr. 46: privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Cornu la sfârşitul trimestrului II 2014

Noiembrie

Hotărârea nr. 55: privind numirea Preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 56: privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al localităţii Cornu şi actualizarea contractului de concesiune nr.1/2006 conform prevederilor legislative în vigoare

Hotărârea nr. 57: privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al III-lea pe anul 2014

Hotărârea nr. 58: privind aprobarea burselor şcolare aferente lunilor septembrie-decembrie 2014

Hotărârea nr. 59: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile iulie-octombrie 2014

Hotărârea nr. 60: privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.18/2014 pentru susţinerea financiară a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2014

Hotărârea nr. 61: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2014

Hotărârea nr. 62: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „STABILIZARE STRADA BALIŢEI , COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA ETAPA I – LUCRĂRI IN URGENŢĂ 1”

Hotărârea nr. 63: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferente obiectivului de investiţii ”Consolidare drum strada Topşeni – punct poartă Mânăstire din comuna Cornu, judeţul Prahova”

Decembrie

Hotărârea nr. 64: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2014

Hotărârea nr. 65: privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2014

Hotărârea nr. 66: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2014

Hotărârea nr. 67: privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2015

Hotărârea nr. 68: privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 la nivelul comunei Cornu

Hotărârea nr. 69: privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei Cornu

Hotărârea nr. 70: privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cornu 2014-2020

Hotărârea nr. 71: privind modificarea şi completarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.28 din 28 iulie 2009

Hotărârea nr. 72: privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC UTILITĂŢI APASERV SRL Cornu pe anul 2014

Hotărârea nr. 73: privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al societăţii “UTILITĂŢI APASERV CORNU” S.R.L. la care comuna Cornu este acţionar unic

Hotărârea nr.71: PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU PE ANUL 2012
Hotărârea nr.66: PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU PE ANUL 2012
Hotărârea nr.64: PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BINESTI AFERENTE PERSONALULUI DIDACTIC CARE SOLICITA CHELTUIELI PENTRU DEPLASAREA DIN LOCALITATEA DE RESEDINTA LA LOCUL DE MUNCA SI DE LA LOCUL DE MUNCA IN LOCALITATEA DE RESEDINTA PENTRU LUNILE AUGUST-OCTOMBRIE 2012
Hotărârea nr.63: PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU LA SFARSITUL TRIMESTRULUI III 2012
Hotărârea nr.49: PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU LA SFARSITUL TRIMESTRULUI II 2012
Hotărârea nr.48: PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU PE ANUL 2012
Hotărârea nr.44: PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU PE ANUL 2012
Hotărârea nr.31: PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU PE ANUL 2012
Hotărârea nr.28: PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013 LA NIVELUL COMUNEI CORNU
Hotărârea nr.27: PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECULIE A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU LA SFERTITUL TRIMESTRULUI I 2012
Hotărârea nr.26: CU PRIVIRE LA APROBAREA CONTULUI DE EXECUFIE A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011
Hotărârea nr.15: PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU PE ANUL 2012
Hotărârea nr.2: PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECFIUNII DE DEZVOLTARE, PENTRU ANUT 2011

Hotărârea nr.86: PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI IV 2011
Hotărârea nr.85: PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU PE ANUL 2011
Hotărârea nr.53: PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA PRESTAT DE CATRE S.C. UTILITATI APASERV CORNU S.R.L.
Hotărârea nr.49: PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2012 LA NIVELUL COMUNEI CORNU
Hotărârea nr.42: PRIVIND : MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII, AFERENTE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CORNU SI A SERVICIILOR PUBLICE
Hotărârea nr.26: PENTRU INSUSIREA RAPORTULUI ELABORAT DE PRIMARUL COMUNEI PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI CORNU PE ANUL 2010, ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE îN ANUL 2010 PRECUM SI OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ANUL 2011
Hotărârea nr.24: PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2011, A LISTEI CUPRINZAND BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL PRECUM SI PERSOANELOR CARE URMEAZA SA EFECTUEZE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL CONFORM LEGII NR.416/2001, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
Hotărârea nr.23: PRIVIND APROBAREA ACTIVITATII DESFASURATA DE ASISTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE SEMESTRUL II AL ANULUI 2010
Hotărârea nr.15: PRIVIND îNFIINTAREA POLITIEI LOCALE A COMUNEI CORNU
Hotărârea nr.13: PRIVIND ACCEPTUL SI SUSTINEREA PARTICIPARII BIBLIOTECII COMUNALE CORNU LA PROGRAMUL NATIONAL BIBLIONET
Hotărârea nr.12: PENTRU STABILIREA UNOR MASURI PRIVIND DESFACEREA CASATORIEI PE CALE ADMINISTRATIVA, DE CATRE OFITERUL DE STARE CIVILA
Hotărârea nr.11: PRIVIUD APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU PE ANUL 2011
Hotărârea nr.10: PRIVIND STABILIREA UNOR CRITERII PROPRII DE EVALUARE A VENITURILOR POTENTIALE NECESARE DETERMINARII VENITULUI NET LUNAR AL BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL SI AL BENEFICIARILOR ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
Hotărârea nr.8: PRIVIND AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIUL DE SALUBRITATE PRESTAT POPULATIEI SI STABILIREA TARIFULUI DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE DE CATRE S.C. FLORICON SALUB S.R.L.
Hotărârea nr.7: PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2011
Hotărârea nr.3: CU PRIVIRE LA APROBAREA CONTULUI DE îNCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2010
Hotărârea nr.53: PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 70.618 EURO
Hotărârea nr.40: PRIVIND : APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII PUBLICE, TABELUL NOMINAL PRIVIND TRANSFORMAREA UNOR POSTURI, PRECUM SI NUMARUL DE PERSONAL AFERENT APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CORNU SI A SERVICIILOR PUBLICE DIN COMUNA CORNU
Hotărârea nr.37: PRIVIND ADERAREA COMUNEI CORNU LA ASOCIATIA „CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMANIA”
Hotărârea nr.35: PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011 LA NIVELUL COMUNEI CORNU
Hotărârea nr.31: PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE DE ASISTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE SEMESTRUL I AL ANULUI 2010
Hotărârea nr.28: PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI CORNU” DOMNULUI ION ALEXE
Hotărârea nr.27: PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A BIBLIOTECII COMUNALE CORNU
Hotărârea nr.19: PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CENTRALA FOTOVOLTAICA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN CONVERSIA ENERGIEI SOLARE – IN COMUNA CORNU, JUDETUL PRAHOVA”, A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI SI A CHELTUIELILOR CE URMEAZA A FI EFECTUATE IN CADRUL ACESTUI PROIECT
Hotărârea nr.18: PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUARII MANAGEMENTULUI CAMINULUI CULTURAL CORNU SI A MASURILOR NECESARE PENTRU INCHEIEREA NOULUI CONTRACT DE MANAGEMENT
Hotărârea nr.17: PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE CONFERIRE A TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI CORNU”
Hotărârea nr.9: PENTRU INSUSIREA RAPORTULUI ELABORAT DE PRIMARUL COMUNEI PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI CORNU PE ANUL 2000, ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE îN ANUL 2009 PRECUM SI OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ANUL 2010
Hotărârea nr.8: PRIVIND APROBAREA MAJORARII TARIFULUI PENTRU SERVICIUL DE SALUBRITATE PRESTAT POPULATIEI DE CATRE S.C. FLORICON SALUB S.R.L.
Hotărârea nr.7: PRIVIND APROBAREA MAJORARII UNOR TARIFE SI TAXE INCASATE DE SERVICIUL DE GOSPODARIE COMUNALA CORNU
Hotărârea nr.5: PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2010

Hotărârea nr.56: PRIVIND GOSPODARIREA SI SALUBRIZAREA LOCALITATII CORNU PRECUM SI STABILIREA VALORII AMENZILOR PENTRU NERESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTEI HOTARARI
Hotărârea nr.25: PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR SERVICIILOR PUBLICE ?I A LOCURILOR UNDE CONTRAVENIENTII VOR PRESTA ACTIVITATI îN FOLOSUL COMUNITATII
Hotărârea nr.23: CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE UTILIZARE A BAZEI SPORTIVE DIN SATUL CORNU DE SUS
Hotărârea nr.20: PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR ?I TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010 LA NIVELUL COMUNEI CORNU
Hotărârea nr.15: CU PRIVIRE LA APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008
Hotărârea nr.12: PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.66/9.12.2008, CU PRIVIRE LA ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA PE DURATA EXISTENTEI CONSTRUCTIILOR, CATRE MANASTIREA SF. IOAN EVANGHELISTUL SI SF. CUV. EUFROSINA A UNUI TEREN DIN PATRIMONIUL PRIVAT AL COMUNEI CORNU, JUDETUL PRAHOVA
Hotărârea nr.11: CU PRIVIRE LA APROBAREA MAJORARII TARIFULUI PENTRU SERVICIUL DE SALUBRITATE PRESTAT POPULATIEI DE C?TRE S.C. FLORICON SALUB S.R.L.
Hotărârea nr.10: PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SAVU NICOLAE SI DESEMNAREA ACESTUIA IN COMISIA DE SPECIALITATE NR.1 DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL CORNU
Hotărârea nr.9: PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR.48/29.09.2009 A CONSILIULUI LOCAL CORNU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE A PROIECTULUI „ CENTRALA FOTOVOLTAICA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN CONVERSIA ENERGIEI SOLARE – IN COMUNA CORNU, JUDETUL PRAHOVA”SI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE IN CADRUL ACESTUI PROIECT
Hotărârea nr.8: PENTRU INSUSIREA RAPORTULUI ELABORAT DE PRIMARUL COMUNEI PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI CORNU PE ANUL 2008, ACTIVITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE IN ANUL 2008 PRECUM SI OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ANUL 2009
Hotărârea nr.7: PRIVIND PROPUNEREA CALIFICATIVULUI PROFESIONAL AL SECRETARULUI COMUNEI PENTRU PERIOADA 26.09.2008 – 31.12.2008
Hotărârea nr.6: PRIVIND APROBAREA NUMARULUI POSTURILOR DE ASISTENT SOCIAL AL PERSOANEI CU HANDICAP PENTRU ANUL 2009 SI PLATA UNOR DREPTURI SALARIALE RESTANTE
Hotărârea nr.5: CU PRIVIRE LA MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CORNU, JUDETUL PRAHOVA, APROBAT PRIN HOTARAREA GUVERNULUI NR.1359/2001, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HOTARAREA GUVERNULUI NR.1027/2008
Hotărârea nr.4: PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2009
Hotărârea nr.3: PRIVIND APROBAREA ASOCIERII COMUNEI CORNU CU JUDETUL PRAHOVA, IN VEDEREA CONSTITUIRII Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru managementul deseurilor Prahova
Hotărârea nr.2: PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL CORNU
Hotărârea nr.1: PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE